مدیریت زمان :: مقاله در راهکار مدیریت

مشاوره مدیریت اغلب به دنبال یک نگاه عملی و ارائه راهحلهایی است که موجب بهبود فراوان در عملکرد سازمان مشتری شود. این یک واژگونی و عقب گرد بزرگ نسبت به دهههایی است که در آن چین به جهان نزدیک شد و سعی کرد خود را در نهادهای جهانی ادغام کند. 2- منابع مادی:درهر سازمانی اگر از امکانات مادی به طور صحیح وبا برنامه تنظیمی استفاده شود، بهره وری مطلوب اتفاق می افتد.کارایی هر سازمان زمانی نزول می کند که امکانات مادی ومنابع انسانی در مسیر مناسب هدایت نشود. اگر سازمانی نظم نداشته باشد، پس چگونه کارمندانش میتوانند از منابع به بهترین نحو استفاده کنند. چرا مدیریت منابع انسانی برای همه مدیران مهم است؟ مدیران منابع انسانی همیشه مشارکت کارکنان در تصمیمگیری را تشویق میکنند و پیشنهادات آنها با ارزش هستند. مهارت انسانی: یعنی توانایی وداوری درکار با و هب وسیله مردم، به انضمام آگاهی از حسن تشویق وبه کار گرفتن رهبری موثر. اگرچه مشاورین Bain در بین نیروهای خود روابط محکمی ایجاد می کنند ، اما مشاوران همچنان در ازای پروژه های جالب و فرصت های عالی برای مجبور به کار طولانی هستند. در طول نبرد بین راجر دزدان دریایی و دزدان دریایی ریش سفید، توسط شانکس متوجه شد که ریش سیاه اصلا نخوابیده است.

در برخی موارد، گاه ممکن است ، سازمان نیاز به برنامهریزی چند مرحلهای داشته باشد که ممکن است چندین ماه یا حتی چندین سال طول بکشد. شاید در طول دوران کاری خود با طیف گستردهای از افرادی که خود را “مشاوران” نامیدهاند ، ارتباط برقرار نموده باشد که میتوانند یک فروشنده، تحلیلگر مالی یا تحلیلگر کسب و کار باشند. BCG به طور مداوم به عنوان یکی از بهترین مکان ها برای کار حتی در حالی که ساعت های بیشتری از مشاوران خود برای کار طلب می کند رتبه بندی می شود. مدیر پروژه چابک امروزی باید از هر ابزار و روشی که در دسترس است استفاده کند و هرگز نباید در بهره گیری از آن ها سستی از خود نشان دهد. نرم افزار مدیریت پخش و توزیع ، مجموعه ای است که از طریق مدیریت پیشرفته قیمت، سفارشات ، فروش و پخش و توزیع محصول، شرکت ها را قادر به رسیدن به فروش فعال و بهره وری بیشتری میسازد. نرم افزار مدیریت توزیع و پخش به گونه ای طراحی شده که کاملا با فرآیندهای دیگر مثل crm ، حسابداری و مدیریت ناوگان یکپارچه و مرتبط است.

سلامت و ایمنی محصول در پخش مواد غذایی اهمیت بسیار زیادی دارد و به همین دلیل استفاده توجه بیشتری را نسبت به سایر صنایع می طلبد. چیزهای زیادی برای یادگیری در مورد یکدیگر و چیزهای زیادی برای بیان به یکدیگر وجود دارد. دانش یا به صورت رسمی نهفته میشود مانند ابتکار عمل مدیریت برای رسمیت بخشیدن به یک روال مفید خاص یا به طور غیررسمی با استفاده از سازمان و استفاده از دو نوع دانش دیگر! از حرف تا عمل راه بسیار است. شرکت مشاوره مدیریت Deloitte گرچه در زمینه حسابداری متخصص است ، Deloitte Consulting نام بزرگی در دنیای مشاوره برای خود ایجاد کرده است. کنفرانس مدیریت فرایند به دلیل کمبود شدید متخصص و نیاز شدید کشور به کارشناسان خبره در این حوزه، فرصتی بیبدیل و استثنایی برای مالکان کسب و کار، مدیران، کارشناسان و علاقهمندان به این حوزه است. ما با همراهی شما در این رویداد بسیار مهم، جدیدترین و کاربردیترین موضوعات مدیریت فرایند(bpm) را که متناسب با بلوغ فرایندی سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی کشور است برای افراد و کسب و کارهایی که به دنبال رشد و موفقیت چشمگیر در حوزه کاری خود هستند ارائه خواهیم داد. مشاور مدیریت باید بر هر کارفرما ، تمرکز خاصی داشته باشد تا نیازهای آنها را به درستی درک نموده و بتواند برای آن راه حلی منحصربهفرد در جهت بهبود کسب و کار آن شرکت و یا فرد، ارائه نماید.

Accenture از نظر اعتبار در رتبه 8 قرار دارد و به عنوان یک فرهنگ کار چالش برانگیز شناخته شده است. طیف گستردهای از شرکتهای مشاوره وجود دارد – از شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند McKinsey یا Interbrand تا شرکتهای کوچکتر محلی ، که هر کدام با ارائه خدمات منحصربهفرد خود ، فعالیت مینمایند. مدیریت:کارکردن با افراد وبه وسیله افراد را برای تحقق هدف های سازمانی مدیریت می نامند.این تعریف سازمان به معنای عام آن مد نظراست و می تواند آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و درمانی باشد.لازمه موفقیت هر سازمان به مهارتهای مدیر یا مدیران آن سازمان بستگی دارد. سازمان رسمی: تشکیلات رسمی سازمان است که درآن حدود وظایف، اختیارات وسلسله مراتب سازمانی تعیین شده است. در جلسات اولیه ، تعیین اهداف کلی و مسئولیت اجرای آنها بسیار مهم است. نکته چهارم این است که جلسات را در ساعات غیرمعمول برگزار کنید اگر با تأخیر و کندی روبرو میشوید. با استفاده از رهنمودهای ارائه شده در بخش 2، تعیین کنید که در ساعات مختلف روز چه احساسی دارید. وقتی کارهای مهم تعیین شدند شما میتوانید بر اقداماتی تمرکز کنید که بیشترین نتیجه مورد نظر را حاصل میکنند. شما میتوانید یک فهرست از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید و به هر یک از اقلام به نسبت اهمیت عددی اختصاص دهید یا اینکه فهرستی از اهداف اولویتبندی شده تهیه کنید.