در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند

ازنظر نئورئالیستها، دولتها بهجای اینکه به همکاری خصوصاً همکاریهای امنیتی بهعنوان عاملی جهت تأمین منافع دو طرف بنگرند، همیشه در حال مقایسه این مسئله هستند که کشورشان در مقایسه با کشوری که با آن همکاری میکنند، چقدر بیشتر به دست میآورند؛ لذا چون دولتها همیشه تلاش میکنند منافع و دستاوردهای خود را در محیط بینالمللی که سرشار از رقابت، بیاعتمادی و بیثباتی است به حداکثر برسانند، بنابراین دستیابی به همکاریهای بهخصوص امنیتی دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهد بود.

تمام مسائلی که در دولت روحانی مکروه و حرام بود، حلال اعلام شد و تیم مذاکره کننده هستهای به راحتی پای میز مذاکره میرود و همه هم برایشان «به به و چه چه» میکنند. در ادامه این نوشتار آمده: «در حقیقت کالاهای عمومی را که متعلق به همه جامعه است، تصاحب کردهاند. لذا سیاست خارجی فارغ از نوع نظام حاکم و هویت سیاسی آن، قلمرو سرزمینی، تاریخ، فرهنگ و شخصیت رهبران، در همه کشورها با اصول ثابتی شناخته می شود.

فقط می­توان حدس زد با توجه به حجم وسیع معضلات منطقه، آمریکا خود را درگیر مرزبندی جدید نکند و تنها به یکپارچگی عراق تحت نظام سیاسی و نظامی متشکل از شیعیان، سنی­ها و اکراد بپردازد. با توجه به اتفاقی که در نبود این راهکار ممکن بود بیفتد -یعنی حمله پیشدستانه اسرائیل به ایران و به تبع آن جنگی گستردهتر- این معامله همانطور که در آن زمان اشاره شد، “پیچیده و پرهزینه” بود اما “با توجه به گزینه احتمالی دیگر ارجحیت” داشت.

همچنین بهواسطه قدرت ریاست جمهوری در این کشور بهعنوان فرمانده کل قوا، دیدگاههای هر رئیسجمهور در قالب دکترین امنیت ملی آمریکا میتواند به نقش جدی رؤسای جمهور آمریکا در تقویت و یا تضعیف مکانیزم امنیت دستهجمعی اشاره کند. متن زیر قسمتی از یک یادداشت طولانی ایشان هست که در این قسمت به نوع برخورد آقای دکتر احمدی نژاد در رابطه با دولت های گذشته و بحث تقلب اشاره شده که نگاه آقای جعفری به این نکته قابل تقدیره .

حالا که بحث زندگی شخصی آقای روحانی شد، داستان آن زمین چهار هزار متری که میگفتند ایشان در حال ساخت آن بودند، چیست؟ معافیتهای تحریمی به کشورها و شرکتهای خارجی اجازه میدهد تا در پروژههای غیرنظامی نیروگاه هستهای بوشهر ایران، نیروگاه آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران کار کنند.

این کشورها با بخشهای غیرنظامی برنامه هستهای ایران، تحت شرایط توافق ۲۰۱۵ موسوم به برنامهی جامع اقدام مشترک یا برجام، همکاری میکردند. بینالملل امکان همکاری بسیار محدود است. از طرفی نقش کشورهایی مانند آمریکا در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت است. در طول تاریخ، ایالاتمتحده آمریکا به مثابه یک قدرت برتر همواره نقش مهمی در تضعیف و یا تقویت الگوی امنیت دستهجمعی داشته است.

این در حالی است که چهل و پنجمین رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ با سیاست خارجی که مدنظر قرار داده است، در مورد چشمانداز نقشی که آمریکا از سال 1945 با رویکردی بینالمللگرایانه تا پیش از ترامپ در نظام بینالملل ایفا نموده، تردیده ایجاد کرده است.سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که ریشه در دیدگاههای ملیگرایانه دارد با ﺗﺄکید بر منافع ملی ایالاتمتحده و با رویکردی اقتصادمحور؛ همچنین تأثیر از برخی ویژگیهای نهادینه شده سیاست خارجی این کشور ازجمله یکجانبهگرایی، خواسته یا ناخواسته منجر به تضعیف بایدها و نبایدهای امنیت دستهجمعی میشود.

با رویکردی متفاوت نسبت به دیگر رهبران آمریکا، بر مبنای دیدگاههای ملیگرایانه و اقتصادمحور خود نسبت به آینده نقش کلیدی ایالاتمتحده در سازوکار امنیت دستهجمعی تردید ایجاد کردهاند؛ لذا این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی دونالد ترامپ چه تأثیری بر سازوکار الگوی امنیت دستهجمعی خواهد داشت؟

دولت ترامپ در ماه می ۲۰۲۰، این تحریمها را به عنوان بخشی از کارزار فشار حداکثری، علیه ایران اعمال کرده بود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در ماه می ۲۰۲۰ این معافیتها را لغو کرده بود. و همچنین تاکید کرد که آمریکا همچنان با همپیمانان و متحدان خود در مقابله با طیف گستردهای از تهدیدات گسترده علیه ایران، همسو و همراه خواهد بود.

لغو این تحریمها، به کشورها و شرکای خارجی اجازه میدهد تا در پروژههای غیرنظامی نیروگاه هستهای بوشهر ایران، نیروگاه آب سنگین اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران فعالیت داشته باشند. هدف دولت بایدن از رفع این تحریمها، ترغیب ایران به بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ است. همزمان با بازگشت تیم مذاکرهکنندهی آمریکایی به وین، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، رفع برخی تحریمهای مربوط به فعالیت هستهای غیرنظامی ایران را امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری ۵۵آنلاین به نقل از واشنگتن پست: دولت بایدن روز جمعه، برخی از تحریمهای برنامهی هستهای ایران را لغو کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود: «حمایت اعضای ناتو از اقدامات دیوانهوار دولت کییف، مسکو را نگران کرده است. نشان از حضور وزرای کارکشته در بین اعضای وزرای دولت یازدهم داشته است اما برای پیشرفت همیشه به تغییر نیاز است.

اینکه اینها مخالف بودند و آنها موافق بودند، بحثهای فرعی است و نباید دیگر لجولجبازیهای بین خودمان را به میان بکشیم. در کشور های جهان سوم منافع ملي همچنان یکی از اساسی ترین مفاهیم در سیاست بین الملل می باشد. اسپانیا مشهور است برای هر دو معروف ترین هنرمندان – Salvador Dali، Pablo Picasso، Joan Miro. يکي از رویههای دو دولت، حرکت در جهت اصلاحات اقتصادي بود که در اين زمينه به برخی موفقيتها نيز دست پيدا کرد.

رادیو ارتش اسرائیل «گلگلتز» مدعی شده بود که یک بم دستی حین تمرین منفجر شده و دو نظامی زخمی شدهاند. آغاز این ماجرا، سال ۲۰۱۸ بود که ترامپ آمریکا را از این توافق خارج کرد و مدعی شد این بدترین توافق دیپلماتیکی است که میتوانسته انجام شود، زیرا به ایران امکان ساختن بمب هستهای را اعطا میکند.

دولت ترامپ مقررات زیست محیطی را تضعیف کرد تا پروژههای خط لوله و زیرساختی را شتاب بخشد. این تحریمها در دولت ترامپ اعمال شده بود و این اقدام دولت بایدن، با تصمیم دولت ترامپ در تضاد است.

فرح میگوید از نقطه نظر کارکنان کاخ سفید هدف صرفا این بود که تلاش کنیم از توصیههایی که فکر میکردیم این افراد به ترامپ ارائه میدهند فراتر رویم، زیرا از دید کارکنان کاخ سفید مشاوره غیر رسمی عوامل فاکس نیوز میتوانست نظر ترامپ را در مورد هر موضوعی کاملا تغییر دهد. با وجود اینکه دولتها ممکن است از همکاری و همگرایی سود اقتصادی ببرند، اما عواید اقتصادی تحتالشعاع منافع سیاسی قرار میگیرد.