حاجی زاده: حاج قاسم به روحانی گفت میخواهی راه احمدینژاد را بروی؟

الیزابت اولسن (فوریه ۱۶، ۱۹۸۹) بازیگر و خواننده آمریکایی است . با این حال عدم انتشار اولیه خبر بستری شدن ملکه بریتانیا از سوی کاخ باکینگهام باعث شده است تا برخی نسبت به صحت گزارشها درباره سلامت الیزابت دوم ابراز تردید کنند. به هر حال روزهای مرگباری را گذراندم. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست خبری مشترک با رئیس سازمان انرژی اتمی، بیان اینکه ما توافق کردیم که کار مشترک درزمینهٔ شفافسازی را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد، گفت: «صحبتها و کارهای فشردهای امروز صورت گرفت و میخواهیم زمینههای مشترکی در این زمینه پیدا کنیم.» وی افزود: «موضوعاتی است که در حال بررسی آن هستیم. اثر کوتاهمدت آن این است که با انتشار خبرهای مثبت نرخ دلار به دلیل انتظاراتی که از از مذاکرات در آینده به وجود میآید کاهش پیدا میکند چرا که اگر توافق صورت بگیرد عرضه دلار در بازار بیشتر خواهد شد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در گفتوگو با مهر با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمتها در بازار خودرو هستند، اشاره کرده است: «طی یک هفته اخیر قیمتها در بازار خودرو به دلیل عقبنشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفتهاند؛ به گونهای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردهاند.

آنطور که به نظر میرسد برخی از بازارها طی هفته اخیر با تغییر نرخ دلار، مسیر خود را تغییر داده و این مسئله تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر را نشان میدهد. به عبارت دیگر هر وقت که بازارها با کاهش قیمت همراه باشند و در یک نقطه مشخص قرار بگیرند پس از مدتی دوباره شروع به افزایش قیمت میکنند. همانطور که در ابتدا اشاره کردم برجام اثر بلندمدت نیز دارد که این اثر همان کنترل انتظارات تورمی است .البته ما تورم را خواهیم داشت و پس از مدتی قیمتها دوباره افزایشی میشود. وی ادامه داد: از آنجایی که در بودجه نیز نرخ دلار در حدود ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است اگر توافقات صورت بگیرد نرخ دلار به این کانال نزدیک میشود البته باید ببینیم که توافقات برای ایران خوب خواهد بود یا خیر، اگر توافقات مثبت باشد ایران میتواند روزانه دو تا دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر کند.

مثلاً در صورت ریزش قیمت دلار ما شاهد کاهش قیمت طلا نیز خواهیم بود البته به جز قیمت دلار انس جهانی نیز تعیینکننده قیمت طلا است. وی افزود: آن چیزی که ما بیشتر در تور میبینیم انتظارات است بنابراین اگر توافق صورت بگیرد انتظارات تورمی تا حدودی کنترل میشود و سرعت افزایش قیمتها را مقداری کاهش میدهد. فکر میکنید دریافت عوارض نوسازی که در لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها هم به آن پرداخته شده، میتواند در تأمین درآمد پایدار به کمک شهرداریها بیاید؟ من معتقدم در بحث عوارض نوسازی باید مصلحت شهر و مردم در نظر گرفته شود. ما میتوانیم عوارض نوسازی را در برخی مناطق برخوردار بویژه برای مجتمعهای تجاری شمال تهران افزایش دهیم، اما درمناطق محروم بویژه در بافت فرسوده این کار امکانپذیر نیست.چون مردم در شرایط فعلی هم بضاعت مالی چندانی برای نوسازی ندارند، حتی لازم است برای این مناطق، سیاستهای تشویقی هم اعمال شود. درحالی که من بارها پیشنهاد دادهام که باید میزان جریمه واقعی و سنگین باشد تا مالک به اصطلاح نقره داغ شود و حتی فکر تخلف هم به ذهنش خطور نکند. فقط در سال 95-94 یعنی در طول یکسال، 14 هزارو 600 پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارسال شده که میتوانم بگویم از این تعداد 90 درصد رأی قلع و قمع گرفتهاند، اما فقط 5 درصد به اجرا رسیده است.

من پروندهای داشتم که تخلف زیادی انجام داده بود و به جای حکم تخریب برای مالک 200 میلیارد تومان جریمه تعیین کردم، درحالی که اگر این پرونده به دست کمیسیون توافقات میافتاد، ممکن بود پرونده را با 50-60 میلیارد تومان جریمه، مختومه اعلام کنند. همین امروز میتوانیم با دادن اختیارات به مسئولان این کار را انجام دهیم و عباس عراقچی در وین میتواند نتیجه مذاکرات را در عرض چند روز نهایی کند و توافق را شکل دهد. بنابراین میزان موفقیت سفر گروسی به ایران و همچنین همکاریهای آتی تهران و آژانس بستگی به کیفیت ایفای نقش او خواهد داشت چراکه هر زمان روابط ایران و آژانس جنبه فنی پیداکرده است مشکلات قابلحل بودهاند، اما این مسئله زمانی با چالش مواجه شده است که مدیرکل آژانس بهجای نقش فنی، بازی سیاسی انجام داده است. در کل کیفیت موضعگیری کشورهای اروپایی و آمریکایی و رفتارهای اخیر مدیرکل آژانس را میتوان در تصویری عمدهتر تفسیر کرد و آن استفاده از یکنهاد فنی، برای فشار بر ایران در مقطع قبل از مذاکرات و همچنین حین مذاکرات است.