افتتاح این سفارت معنا دارد برای ملت فلسطین

یکی از عوامل مهمی که در پیشبرد اهداف و سرنوشت یک سازمان اهمیت و ارزش اساسـی دارد و آن را در نیـل به اهداف مربوطه یاری میدهد کیفیت رابطه آن سازمان با افراد حقیقی، حقوقی و افکار عمومی جامعهای است که بـا آن در ارتباط است هراندازه این ارتباط مستحکمتر و گستردهتر باشد آن سازمان در دستیابی به اهداف خود موفقتـر خواهـد بود، چرا که امروزه و در عصر ارتباطات این نیاز را حرفهای بسیار مهم و حساس به نام “روابط عمومی” کـه پـل ارتبـاطی بین سازمان و مخاطبان درون و برون سازمانی است، برطرف کرده است.

به گزارش جام جم آنلاین، طالبان امروز در بیانیهای به نقل از ملاهبت الله آخوند زاده رییس کل طالبان اعلام کرد: مسولان محلی از جمله استانداران طالبان و نیز علمای دینی به صورت مستقیم با آنها (افرادی که عازم کشورهای غربی هستند) بنشینند و مشکلات آنها را بشنوند و با این افراد همکاری کنند.

مسائل مورد بحث میتواند شامل مناقشاتی که هر دو کشور در آنها درگیر هستند، نگرانیهای امنیتی و نیز سیاستهای منطقهای باشد. به ادعای دویچهوله، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محافظه کار در اوایل ماه اوت، آنها قدرتمندتر از همیشه شده اند. این به طرفهای مقابل به ویژه غربیها بر میگردد که آیا میخواهند در چند روز آینده، مذاکرات به توافق خوب منتهی شود یا در چند هفته آینده یا در چند ماه آینده.

رامین ظهیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این محصولات وارداتی شامل انواع ماشینآلات صنعتی، مصنوعات از چدن و آهن یا فولاد، آلومینیوم، مواد پلاستیکی، وسایل نقلیه زمینی، عصاره رنگ و مرکب، اسکلت فلزی، انواع چسب، انواع رنگ، سنگ فلز جوش، خاکستر، کائوچو و اشیای ساخته شده از آن و انواع پارچه است. ایران نیازمند سیاست خارجی انقلابی است.

ما یک کشور انقلابی هستیم، ما انقلاب کردهایم، این مردم انقلاب کردهاند، جان دادهاند، تلاش کردهاند، سالهای سال زحمت کشیدهاند، با این همه خطر مواجه شدهاند و برخورد کردهاند و ایستادگی کردهاند برای خاطر اهداف انقلاب و مبانی انقلاب؛ باید برای این اهداف کار کرد؛ تلاش و هدف بایستی این باشد و با آن اهداف تطبیق بکند.

این ابتکار با استقبال هر دو پایتخت مواجه شده و منجر به عادیسازی روابط تهران-ریاض تا زمان روی کار آمدن احمدینژاد در سال 2005 شد. پس چاره ای وجود ندارد جز اینکه ایران از هر فرصتی برای کاهش اختلافات از مسیر گفت و گو، مذاکره و دیپلماسی با عربستان سعودی استفاده کند. ضمن اینکه اشتراکات دینی و همچنین منافع مشترک به دلیل همسایگی دو کشور ایجاب می کند ایران و عربستان سعودی چارهای جز احیای روابط با همدیگر نداشته باشند.

این دو کشور میتوانند یک کمیته دو جانبه در سطح وزرای خارجه تأسیس کنند تا حوزههای رضایت و منافع دو جانبه را در چارچوب تحولات منطقهای روی میز آورند. رئیس جلسه مراسم سوگند قانون اساسی را برگزار کرد و از دو دبیر و دو ناظر جلسه خواست سوگند یاد نمایند سپس اعضای مجلس هم تک تک باید سوگند یاد کنند.

ایران در زمان شاه بخشی از پروژه های غربی بود و شاید بدتر از آن اما پس از انقلاب از آن خروج کرد و علیه آن شد. عدمکسب موفقیت ملموس در توافق برجام بهعنوان اصلیترین ایده دولت از طرفی و نیز ناتوانی در مدیریت بحران کرونا از طرف دیگر افکار عمومی را تا حد زیادی نسبت به ایدههای مدیریتی دولت روحانی ناامید کرد.

بعد از مواضع سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی در هفتاد و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بسیاری به احیای مناسبات تهران – ریاض امیدوار شده اند. آمریکا میتواند به عنوان تنها ابرقدرتی که پیوندهای نظامی گستردهای با شورای همکاری خلیج فارس دارد، به شکلدهی دوباره دکترین امنیتی و دفاعی ریاض در برابر تهران یاری رساند.

یک شورای اقتصادی نیز میتوان تشکیل داد که هدف از آن افزایش روابط تجاری بین دو کشور باشد. ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو قدرت منطقهای کلیدی مسؤولیت دارند که به صورت جدی وارد فرآیند گفتگو شوند تا به یک توافق جامع درباره مسائل تنشزا و نیز منافع مشترک برسند.

تهران و ریاض میتوانند بار دیگر برنامه جامع سال 1996 را به جریان انداخته و بر مبارزه با افراطیگری، مهار مناقشات فرقهای و نیز اختلافات در منطقه تأکید کنند. پس از مذاکرات فشرده با عبدالله بن عبدالعزیز، ولیعهد پادشاه عربستان، یک توافقنامه جامع تهیه کردیم که به مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میپرداخت. لذا در مجموع هر دو کشور ناچار به احیای روابط هستند چرا که هم تهران و هم ریاض طی سال های اخیر قربانی سیاست های مخرب علیه همدیگر شده اند که به افزایش هزینههای مالی، نظامی، تسلیحاتی و حتی انسانی انجامیده است.

یعنی دو طرف و به طریق اولا تهران به احیای روابط خود با ریاض نیازمند است. آنان با عبور از مرز خسروی تأسیسات نفتی شاه را تصرف کردند و بهسمت کرمانشاه آمدند. ایران، عربستان و آمریکا در رویدادی نادر از انتصاب حیدر العبادی به عنوان نخستوزیر جدید عراق استقبال کردند.

اکنون هم با کمک های مالی متعدد به طالبان سعی دارد نفوذ خود در افغانستان گسترش دهد. با این حال، عادیسازی روابط بین ایران و عربستان سعودی در غیاب نقش سازنده آمریکا شکننده خواهد بود. باز کردن کانالهایی با نهادها مربوطه نظامی و امنیتی برای مقابله با هر نوع اطلاعات نادرست و افزایش بحثهای آتی در حوزه امنیت منطقهای، بالاخص آنهایی که منجر به خیزش تروریسم، جنگ داخلی و مناقشه فرقهای میشوند و نیز حمل و نقل دریای نفت در دریای عرب.

پیشروی اخیر داعش که سعی دارد سوریه وعراق را از هم متلاشی کند، پرده از بنیادگراهایی غیرقابل تحمل و کنترل برداشته است که سعی دارند بر اساس خطوط فرقهای جدایی بیشتری بین مسلمانان ایجاد کنند. اتفاقاً مواضع مثبت رئیسی و پادشاه سعودی در خصوص ضرورت برقراری روابط با همسایگان به خصوص عربستان سعودی و همچنین شرکت هیئتهای دیپلماتیک دو کشور در نشست های مشترک و تداوم نشست بغداد با موضوع کاهش تنش در روابط ایران و عربستان گام های مثبتی است که می تواند احیای روابط دو کشور را علیرغم وجود موانع و چالش های متعدد محقق کند.

در این جهانبینی همچون جهانبینی مادی، کسب قدرت و منفعت ضرورت دارد اما به تنهایی کافی نیست و باید در ارتباط با یک هدف و غایت والاتری معنی یابد، زیرا جهانبینی الهی برای جهان هستی، مبدأ و غایتی هدفمند قائل است که در آن سه اصل محوری توحید، نبوت و معاد وجود دارد و رویکرد انسان به جهان هستی و روابط اجتماعی براساس آن تعریف میشود.

مسئله اعتقاد من یا دیگر کارشناسان نیست، اینجا مسئله ضرورت احیای روابط، هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم برای عربستان سعودی است. نیاز به تغییر در روابط بین ایران و عربستان نه یک گزینه بلکه یک ضرورت است تا پیشرفت کنونی رویدادها به سمت فرقهگرایی، افراطیگری و تروریسم بیشتر در منطقه متوقف شود.

تجارت آمریکا با آسیا در مقایسه با اروپا بیش از دو برابر است، این قاره بزرگترین خاستگاه واردات از آمریکا و دومین مبدأ صادرات به این کشور است. همگرایی منافع مشترک آمریکا، ایران و عربستان سعودی در مقابله با تروریسم، افراطیگری و فرقهگرایی یک تعهد مشترک کلیدی برای تغییر جهت به سوی روابطی مثبت و سازنده است.

ما اگر تدبیر لازم به خرج ندهیم طبیعی است که میتواند یک شکاف و مسئله اجتماعی ایجاد کند. شرط ایران برای پایبندی به برجام، لغو تمامی تحریمهایی است که طبق این توافق به آن وعده داده شده بود. بنابراین هر گونه که بخواهیم حساب کنیم احیای روابط ایران و عربستان برای دو طرف بازی چند سر برد است. «مایکل پیلزبری» مشاور غیر رسمی ترامپ میگوید زمانی که رئیس جمهوری پیشین «سیدنی پاول» وکیلی که ادعاهای نادرست ترامپ مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات را تبلیغ میکرد و سایر افسانه پردازان انتخاباتی که در برنامه دابز شرکت داشتند را در آغوش کشید و با آنان احوالپرسی میکرد متوجه شد که فاکس نیوز تا چه اندازه در مدار ترامپ و حلقه اطرافیان و و شخص رئیس جمهور قدرتمند است.